අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
මාර්2019
National Productivity Award -2019.03.26

National Productivity Award -2019.03.26

2018 ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේදී  රාජ්‍ය අංශයේ,...

19
මාර්2019
සිසු දහම් සෙවණ

සිසු දහම් සෙවණ

  සිසු දහම් සෙවණ වැඩසටහන යටතේ නිකවැරටිය...

18
මාර්2019
පිණ්ඩපාත දානමය පිංකම

පිණ්ඩපාත දානමය පිංකම

    2019.03.16 සිට 2019.03.23 දක්වා වු...

14
මාර්2019
තුරුණු දිරිය ණයයෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වාදීම

තුරුණු දිරිය ණයයෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වාදීම

     තුරුණු දිරිය ණය යෝජනා ක්‍රමය ...

Scroll To Top